Notification: you are in staging mode.

10.02.2023

Buurtinfo

Op 24 juni 2021 stelden we onze toekomstplannen voor aan bewoners, organisaties en bedrijven uit de wijk. Tijdens een digitaal infomoment kregen onze buren een presentatie op maat. Die kun je hier bekijken.

Er was ook ruimte om vragen te stellen.
Hieronder vind je een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

 1. Zijn er plannen om het ziekenhuis uit te breiden buiten de grenzen van de campus?
  Nee, op dit moment plannen we enkel aanpassingen binnen de campus zelf. Het masterplan focust zich op de huidige site. In dat opzicht is er op dit moment ook geen sprake van onteigeningen.
 2. Wat gebeurt er met de bomen en bestaande groenzones?
  Het masterplan stelt een versterking van groenstructuren voor die maximaal rekening houdt met bestaande bomen. Bij de afbakening van de ontwikkelingsvelden is hier al voor een groot deel rekening mee gehouden. Dit masterplan is echter geen garantie voor het behoud van elke boom, maar een engagementsverklaring om een inventarisatie en waardebepaling op te maken van de bestaande bomen bij elk nieuw ontwikkelingsveld dat wordt aangesneden. De komende jaren zullen we ook reeds waar mogelijk groen inplanten.
 3. Wordt er gedacht aan een warmtenetwerk waar ook buurtbewoners kunnen op aansluiten voor verwarming of warm water?
  Bij een project van deze omvang hoort inderdaad ook een grondige analyse van de energievoorzieningen. UZ Gent heeft als ziekenhuis een aanzienlijke energiebehoefte. De productie van energie op de campus zelf zal helaas geen overschot hebben voor de buurt.
 4. Wordt er rekening gehouden met de biodiversiteit op de campus?
  We kiezen voor gelaagd groen dat rijk is aan soorten. Door zowel eenvoudige graszones (in extensief en intensief beheer) te voorzien als heestermassieven, solitaire bomen en clusters van bomen wordt sterk ingezet op biodiversiteit.
 5. Zal de toegankelijkheid (doorwaadbaarheid) van de campus ’s avonds geen overlast of nachtlawaai meebrengen?
  Het verleggen van de huidige grens rond de campus naar het afsluiten op het niveau van de gebouwen betekent niet dat het domein avonds en ’s nachts niet langer bewaakt zal worden. In de eerste plaats voor onze patiënten, maar ook voor bezoekers en buren is het van groot belang dat onze site een veilige en aangename plek is.
 6. Is het een idee om in de groene gordel op de campus een Finse looppiste aan te leggen die aansluit op de piste bij de Sterre en het Henry Storyplein?
  In het kader van de revalidatie van patiënten en de pauze van onze medewerkers, bekijken we inderdaad de aanleg van een looppiste. Uiteraard kunnen buren daar ook gebruik van maken. Of de verschillende looppistes in de buurt op elkaar kunnen aansluiten, is een vraag voor de Stad Gent die we in overleg graag bekijken.
 7. Kan bepaalde infrastructuur voor deelgebruik met de buurt ontworpen worden?
  We bekijken graag waar de buurt gebruik kan maken van de infrastructuur op de campus. Maar logischerwijs staat de veiligheid van en bruikbaarheid voor onze patiënten op de eerste plaats.
 8. Wat is de strategie om de buurt te betrekken bij de vernieuwing en het meer toegankelijk maken van de campus?
  We willen de buurt op regelmatige tijdstippen informeren. En denken eraan om met een ‘terugkoppelingsgroep’ van geëngageerde buren te werken. De eerste kandidaten dienden zich al spontaan aan. Na de zomer nemen we dit graag op met Els Oyaert, wijkregisseur van de Stad Gent. We volgen in deze context natuurlijk ook het verhaal van de wijkstructuurschets verder op. De stad bekijkt nog hoe ze met resultaat naar de buurt komt. Dat kan een brede infomarkt worden. We bekijken daarin nog hoe we er ook het UZ-verhaal kunnen brengen. Ook met de Stad Gent wordt er gewaakt over de doorwaadbaarheid.
 9. Wat zijn de plannen met het UZ Bos? We hopen dat dit waardevolle stuk groene ruimte blijft bestaan en niet wordt verkleind? Blijft het toegankelijk voor omwonenden?
  Het UZ Bos blijft inderdaad behouden. Dit werd vastgelegd in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen. Via een proefproject willen we onderzoeken of we het bos vlotter toegankelijk kunnen maken voor de buurt.
 10. Blijft de parking bij kinderdagverblijf De Kabouter?
  Zolang het kinderdagverblijf op die plaats gevestigd blijft zal de parking daar inderdaad behouden blijven.
 11. In welke mate lossen de nieuwe plannen het huidige fileprobleem in de spits op? Zullen buurtbewoners vlot voorbij de rotondes raken?
  Een grondig mobiliteitsonderzoek begin 2020, net voor de Coronacrisis, wijst uit dat de ochtendfile in grote mate veroorzaakt wordt door de beperkte slagboomcapaciteit en het kruisen van de aanrijroute met de tram en de fietsas. Die 2 factoren zijn in het nieuwe ontwerp grondig anders aangepakt.
  De kruising met tram en fietsas wordt weggewerkt door de wagens onmiddellijk naar de ondergrondse parking te begeleiden
  Er komen 9 slagbomen: 3 ‘in’, 3 ‘uit’ en 3 die flexibel inzetbaar zijn zodat er steeds 6 slagbomen ter beschikking zijn voor de zwaarste verkeersstroom. De slagbomen komen verder op de aanrijroute en worden ‘slimmer’. Via nummerplaatherkenning kan straks bijvoorbeeld vlotter gewerkt worden dan met een papieren ticket, zoals nu.
  In de tussenfase, voordat de nieuwe ondergrondse parking klaar is, willen we een nieuw tijdelijk inrittencomplex aanleggen met een langere aanrijroute en ook al 9 slagbomen.
  Wat de opstoppingen tijdens de avondspits betreft: uit de analyse blijkt dat de filevorming vooral veroorzaakt wordt door opstoppingen op de E17. Hieraan kan het UZ Gent met ingrepen op de campus zelf niets verhelpen.
 12. Welke impact zal er zijn op het verkeer tijdens de werkzaamheden?
  We onderzoeken samen met het Agentschap Wegen en Verkeer om het vrachtverkeer van de werf niet te sturen langs de kleine straten rondom de campus maar zo snel mogelijk richting snelweg of buitenring te leiden. We bekijken ook of transport vanaf Merelbeke via water kan verlopen.
 13. Werd er bij de berekening van het aantal fietsparkeerplaatsen ook rekening gehouden met de ‘modal shift’?
  Zowel bij de berekening van het aantal fietsenstallingen voor bezoekers (bovengronds) als personeel (ondergronds) werd rekening gehouden met de ambities van de ‘modal shift’.
 14. Zijn de nieuwe fietsparkeerplaatsen klaar voor de toekomst? Is er gedacht aan bakfietsen, steps, …?
  De fietsenstallingen worden ontworpen volgens alle hedendaagse standaarden, met aandacht voor buitenmaatse fietsen en steps. Er komen ook oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 15. Wat komt er op de vrijgekomen plaats aan de De Pintelaan? Wordt er gebouwd? Hoe hoog? Hoe zit het met inkijk in de tuin?
  De bedoeling is om aan de De Pintelaan een parkzone te maken, dit is ook zo voorzien in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen. De enige bebouwing die er kan komen is ter hoogte van de huidige portiersloge maar dit zal op schaal van de buurt zijn en geen hoogbouw.
 16. Wordt het revalidatiecentrum verbouwd of verder aangebouwd?
  Het revalidatiecentrum is een recent gebouw en blijft behouden in zijn huidige toestand. Eventueel komt er een uitbreiding richting campus – niet richting buurt.
 17. Als de bouwwerken beginnen: om welk uur wordt er op de werf gestart? Wordt er ook op zaterdag gewerkt?
  Als er hinderende werken in weekend of na de toegelaten uren noodzakelijk zijn zal dit vooraf gemeld worden. Op dit moment hebben we nog geen concreet zicht in detail waar of wanneer dit noodzakelijk kan zijn.